Ohita
Sähkönsiirtoyhtiöiden asiakastyytyväisyys on toimialatasolla huomattavasti matalampaa kuin sähkönmyyntiyhtiöillä tai kaukolämpöyhtiöillä.
Sähkönsiirtoyhtiöiden asiakastyytyväisyys on toimialatasolla huomattavasti matalampaa kuin sähkönmyyntiyhtiöillä tai kaukolämpöyhtiöillä.

Tiedote -

ASIAKKAAT PÄÄOSIN TYYTYMÄTTÖMIÄ SÄHKÖNSIIRTOYHTIÖIHIN – Helen, Kuopion Energia ja Vakka-Suomen Voima tyytyväisyyden kärjessä

Kuluttajat ja yritysasiakkaat ovat kaiken kaikkiaan sangen tyytymättömiä sähkönsiirrostaan vastaavaan yhtiöön. EPSI Ratingin* asiakastyytyväisyysindeksiksi mitataan yksityisasiakkaiden parissa 56,2 ja yritysasiakkaiden parissa 58,8, kun asteikolla 0-100 voidaan pitää nyrkkisääntönä 0-60 tarkoittavan tyytymättömiä, 60-75 tyytyväisiä. ja yli 75 erittäin tyytyväisiä asiakkaita. Negatiivinen ero sähkönmyyntiasiakkaisiin ja kaukolämpöasiakkaisiin on huomattava huolimatta siitä, että energiakriisin puristuksissa olevalla alalla tyytymättömyys kasvoi sähkönmyynnin yksityisasiakkaiden parissa poikkeuksellisen matalalle. Samalla on kuitenkin todettava, että eri siirtoyhtiöt saavat hyvin erilaisia arvioita asiakkailtaan. Tutkimukseen haastateltiin yhteensä yli 1300 suomalaista yksityis- ja yritysasiakasta aikavälillä 10.11-25.11.2022

”Sähkönsiirron ympärillä Suomessa viime vuosina käyty keskustelu ennakoi matalia tuloksia, mutta myös osaltaan tuottaa sitä mielikuvaa, johon tulokset perustuvat. Vaikka markkinaosuuspainotuksiin perustuva toimialan keskiarvo jääkin eittämättä heikoksi, osa yhtiöistä mittautti varsin kelvollisia lukemia”, taustoittaa Heidi Laitinen, EPSI Rating Suomen maajohtaja. ”On toki myös selvää, että energiakriisi ja nousevat kustannukset kasaavat painetta niin asiakkaille kuin energiayhtiöillekin. Poikkeukselliset ajat testaavat toimijoiden toimintamalleja ja valmiuksia, ja onnistuminen tiukassa paikassa luo luottamuksen tunnetta. Vastaavasti luottamuspulan vaikutukset vahvistuvat.”

Asiakastyytyväisyysrankingissä yksityisasiakkaiden voiton vie Kuopion Energia ja yritysasiakkaiden voiton Vakka-Suomen Voima. Vertailun viimeiseksi molemmissa segmenteissä jää selvällä erolla Caruna. Suurimpien yhtiöiden taso on kaiken kaikkiaankin matala, mutta tähän muodostaa selvän poikkeuksen Helen, joka sijoittuu molemmissa asiakassegmenteissä toiseksi.

Helenillä ja Kuopion Energialla tyytyväisimmät yksityisasiakkaat

Yksityisasiakkaiden parissa kärkeen sijoittuva Kuopion energia suoriutuu asiakkaidensa mielestä tasaisen vahvasti eri osa-alueilla suhteessa toimialan keskitasoon. Kärkikolmikon täydentävistä yhtiöistä Helen Sähköverkko saa puolestaan erityisen korkeat arviot palvelu-laadusta ja rahalle saatavasta vastineesta, Vantaan Energia Sähköverkot puolestaan imagosta ja tuotelaadusta.

”Eri toimialoilla on luonnollisesti keskityttävä erilaisiin ydintoimintoihin, ja tänä päivänä jo esimerkiksi sähkönmyyntiyhtiöiden ja sähkönsiirto- eli verkkoyhtiöiden toiminta poikkeaa monesta syystä johtuen toisistaan”, Laitinen nostaa, ja jatkaa ”Mutta tietyt samat lainalaisuudet pätevät. Vaikka hinnalla tietysti on usein tuntuvaa merkitystä ja teeman voisi luonnehtia hallinneen sähkönsiirrosta käytävää julkista keskustelua jo pitemmän aikaa, asiakaskokemus koostuu lopulta niin paljosta muustakin.”

”Esimerkiksi Carunan tuloksen taustalla toki vaikuttavat nihkeät arviot yhtiön kilpailukykyisyydestä, mutta vieläkin merkittävämpi asiakastyytyväisyyden heijastaja on yhtiön imago. Caruna Espoonkin tapauksessa Caruna-brändin yhteyteen kuuluminen näyttäisi vetävän arvioita alaspäin, toki eroja löytyy muistakin tyytyväisyyden osa-alueista”,

Vakka-Suomen Voima ja Helen tehneet parasta työtä yritysasiakkaidensa tyytyväisyyden eteen

Toimialatasolla yritysasiakkaat ovat kaiken kaikkiaan 3,6 indeksipistettä yksityisasiakkaita tyytyväisempiä, ja vastaavan mittakaavan eroja mitataan myös osa-aluetasolla. Yhtiöihin kohdistuvat odotukset ja näiden tuotelaatua koskevat arviot ovat ovat käytännössä samalla tasolla, mutta eroa mitataan etenkin palvelulaadun sekä rahalle saatavan vastineen osalta. Siirtoyhtiöiden toiminta on jo teknisistä syistä tyypillisesti paikallisempaa ja toimitusvarmuuteen keskittyvämpää, kuin esimerkiksi sähkönmyyntiyhtiöillä. Yritysasiakkaiden parissa asiakastyytyväisyyden eteen tehtävästä työstä saakin asiakkailtaan kiitosta Vakka-Suomen Voima, sekä edelleen Helen, jonka vahvat tulokset näkyvät koko toimialalla.

Ympäröivä tilanne vaikuttaa asiakaskäyttäytymiseen

Näemme ympärillämme muutosta koskien energian kulutusta, sekä energiamarkkinoita. Energian kulutus vähenee, kun energiatehokkuuteen panostetaan entistä enemmän. Teknologia ja digitalisaatio eivät ole vain uusia liiketoimintamalleja, vaan ne tuottavat myös asiakkaille erilaisia vertailukohtia. Nopeasti kehittyvä teknologia muuttaa asiakkaiden odotuksia siitä, mitä yrityksiltä odotetaan. Asiakkaiden lisääntyvät kokemukset digitalisaatioista tuottavat yhtiöille uusia informaatioon liittyviä haasteita mm. seurannan, laskutuksen, maksujen, ja katkosten suhteen.Pohjoismaista vertailua

Pohjoismaisessa vertailussa tyytymättömyys siirtoyhtiöihin asettuu entistä vahvemmin kontekstiin. Suomalaisasiakkaat ovat mittaushistoriallisessa valossa olleet energia-alalla tyypillisesti tyytyväisempiä kuin ruotsalaiset, norjalaiset tai tanskalaiset, joskin erot ovat vuoden 2018 jälkeen tasoittuneet, Sähkönsiirrossa tyytyväisyyslukemat asettuvat kuitenkin ruotsalais- ja norjalaisasiakkaita matalampiin lukemiin.

”Sähkönsiirtoa koskeva negatiivissävytteinen keskustelu on vellonut Suomessa suhteellisen voimakkaana jo joitain vuosia. Siirtoyhtiöiden hinnankorotukset on usein arvioitu perusteettomiksi muussa kuin taloudellisen hyödyn tavoittelemisen kannalta”. Laitinen taustoittaa. ”Pohjoismaisessa tarkastelussa huomionarvoista onkin, että Ruotsissa asiakastyytyväisyys on kyllä tänä myllerryksen vuonna laskenut selvästi, mutta pysyttelee etenkin yksityisasiakkaiden parissa loppujen lopuksi suhteellisen lähellä viime vuosien matalahkoja lukemia. Norjassa taasen tyytyväisyys on ollut huomattavasti korkeampaa, mutta laskutrendi toi sen viime vuonna Ruotsin tasolle. Nyt kuitenkin tyytyväisyys toistaa Norjassa saman tempun kuin sähkönmyynnissä nähtiin, eli se alkaakin itse asiassa elpyä.”


TUTKIMUKSESTA

EPSI Data Collection Services haastatteli Sähkönsiirto 2022 -tutkimukseen 1 116 yksityis- ja yritysasiakasta Suomessa. Haastattelut tehtiin 10.11 - 25.11.2022. Indeksi tuotetaan asteikolla 0–100, jossa 0-60 on tyytymätön, 60-75 on tyytyväinen ja yli 75 erittäin tyytyväinen.

Asiakastyytyväisyyden virhemarginaalit ovat kuluttajilla yleisesti haarukassa n. +/- 2 ja yritysasiakkailla yleisesti haarukassa n. +/- 3 indeksipistettä asteikolla 0-100.

Tilastollinen luottamustaso on 95% ja mallin selitysaste vaihtelee toimijoittain välillä 75-91 %.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Heidi Laitinen, maajohtaja, EPSI Rating Finland

›Heidi.laitinen@epsi-finland.org
›+358 50 40 68 796

Voit myös ladata tiivistelmän PDF-tiedostona ohesta.

EPSI RATINGISTA

EPSI Rating on voittoa tavoittelematon akateeminen organisaatio, jonka omistaa Swedish Institute for Quality (SIQ), jonka puolestaan omistaa Ruotsin valtio.

EPSI Rating perustettiin EU-tutkimushankkeena Tukholman kauppakorkeakoulussa vuonna 1989, ja organisaatio on toteuttanut Suomessa kansallisia laatuindeksejä mittaavia toimialatutkimuksia vuodesta 1999 asti.

Organisaation toiminta keskittyy Pohjoismaihin, mutta tutkimuksia tehdään myös esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Hollannissa. Suomessa EPSI Rating tunnetaan erityisesti toimialatutkimuksistaan (pankki ja rahoitus, vakuutus, sähkön vähittäismyynti, telekommunikaatio, uudisasuntorakentaminen), mutta yhteistyötä tehdään myös useiden muiden eri toimijoiden kanssa niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

Lue lisää kotisivuiltamme!

https://www.epsi-finland.org/

Linkit

Aiheet

Kategoriat


EPSI Rating tutkii, miten asiakkaista tulee asiakkaita ja miten he pysyvät uskollisina yritykselle. EPSI Ratingin tutkimukset selvittävät asiakkaiden kokemusten ja yrityksen kanssa käydyn vuorovaikutuksen avulla, mitä mieltä asiakkaat ovat yrityksestä. EPSI Ratingin tutkimusmenetelmä on Tukholman kauppakorkeakoulun suunnittelema ja toimii perustana puolueettomille ja luotettaville tutkimuksille.

Yhteyshenkilöt

Heidi Laitinen

Heidi Laitinen

Lehdistön yhteyshenkilö Maajohtaja +358 (0)50 4068 796

EPSI Rating kehittää toimintaa kanssanne

EPSI Rating auttaa parantamaan yritysten asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä tutkitun toimialatiedon avulla, käyttämällä mittarina asiakkaan ääntä. Tuomme esiin niitä asioita, jotka tekevät asiakkaistanne ja henkilöstöstänne tyytyväisempiä. Olemme tutkineet yhteyttä tyytyväisten asiakkaiden, henkilöstön ja yritysten välillä yhteistyössä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa vuodesta 1989 saakka. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys näkyy parempana kannattavuutena sekä kykynä uudistua nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Kuulumme EPSI Rating Groupiin. Omistajamme on Swedish Institute of Quality SIQ. Teemme tutkimuksia Pohjoismaissa ja Euroopassa. SIQ on voittoatavoittelematon julkisomisteinen ruotsalainen organisaatio, jonka tehtävänä on edistää laatujohtamista.

EPSI Rating Finland
PL 400
00181 Helsinki
Suomi